MQC - TU Maritime Qualification centre

(+359) 52 383 264, (+359) 899 912 516; (+359) 878335312  mqc@tu-varna.bg
Bulgaria, Varna, 9000, 1 Studentska str.
Морски Квалификационен Център на ТУ – Варна. Равносметката

Морският квалификационен център (МКЦ) към катедра КУТОЧВП в ТУ-Варна е създаден с цел да извършва допълнителна и специална подготовка на морски лица за придобиване на правоспособност в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (STCW-78).  Манилските поправки в Конвенцията, както и тези в Наредба 6/2012 станаха нов етап в усъвършенстването на системата за морско образование и повишаване на контрола за компетентността на членовете на екипажите на морските кораби. Главната цел е всестранна координация в името на решаването на една, но крайно важна задача – повишаване на безопасността на корабоплаването и опазване на човешкия живот на море.

За времето от 2012 г., когато беше възстановена дейността на МКЦ, до настоя-щия момент са обучени в съответствие с утвърдените национални стандарти и STCW-78/95 и получили съответната правоспособност по специалности 541 морски лица, в т.ч. 26 студенти – англоезично обучение.

Общото количество предлагани учебно-тренировъчни курсове в МКЦ съставлява повече от 14. Всички видове подготовки  отговарят на изискванията на националните и международни стандарти и са признати от  дирекция „Инспекционна дейност” на ИА”МА” на Министерството на транспорта на Р. България, което е потвърдено със съответните сертификати.

Цялата номенклатура курсове, предлагани в МКС се подразделя на три категории:

1) Подготовка и сертификация по „задължителни” програми, изисквани от новата редакция на STCW-78/95, такива като GMDSS и др.;

2) Курсове за подготовка на персонала на кораби и корабни компании по „неза-дължителни” програми, свързани с управление безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване замърсяването на околната среда;

3) Специализирани курсове за работа на определени типове кораби, на специ-фично оборудване или други курсове по искане на корабособствениците, менинговите компании и други организации.  

 Малко история

Съвременната концепция за обучение предполага широко използване в учебния процес на различни тренажорни комплекси. Преходът от използване на реална техника към транажори доведе до съществено изменение на методиката на подготовка на ко-мандния състав на корабите. Използването на тренажорите позволи рязко да се съкрати времето за подготовка на специалистите, да се разшири номенклатурата на учебните задачи, отработването на които с реална техника е много трудно или невъзможно по принцип, или представлява опасност за хората и окръжаващата среда, или икономичес-ки нецелесъобразна.

Възможността за достигане на адекватност на моделиране на навигационната обстановка, аварийни ситуации, отработване на взаимодействие между екипажа на кораба, бреговите служби, другите кораби, излизане от строя на бордовото оборудване, тренировки по взаимодействие между членовете на екипажа разшири използването на морските тренажори в различни области, както при подготовката на студентите в учеб-ните заведения, така и в системата на допълнителната и специална професионална подготовка на моряците.

Тренажорната подготовка е в основата на обучението в МКЦ. Основната й цел е придобиване на практически навици по използване на оборудването, системите, корабните комплекси, управление на екипажа, действия в кризисни ситуации и предотвратяване на отрицателните проявления на т.н. човешки фактор.

Тренажорната подготовка по морските специалности в ТУ-Варна започва да се развива от 1996 г., когато с решение на Академичния съвет към катедра КУТОЧВП се създава Морски квалификационен център. В началото дейността му се заключава в провеждане на курсове за обучение на членовете на екипажите на морските кораби по въпросите за оцеляване на море, борба с пожарите и оказване на първа медицинска помощ.

Практическата част на посочените курсове се извършва като се използва матери-алната база на външни фирми и учебни заведения на договорни начала. Например, курсът „Пожарна безопасност и борба с пожари” се провеждаше на полигоните на фирма „Цикония”-ООД в Девня и ВМГ „Св. Николай Чудотворец”.

Курсът „Техники за оцеляване на море” се провеждаше по договор с фирма „Яхт Сервиз България” ООД.

Няколкото морски катастрофи станали вследствие на неумението на щурманите на кораби да разрешат конфликта между визуалната и радиолокационна информация при вземане на решение за разминаване на корабите става предпоставка за създаване на специализирани радиолокационни тренажори с функциите на САРП (средство за автоматична радиолокационна прокладка). За преодоляване на проблема в ТУ-Варна за обучение на студентите и създаване на навици и умения на корабоводителите за използване на радиолокационните станции за оценка на обстановката при манев-риране на корабите се изгражда тренажор АRPA, модел C-Seal simulator свързан с навигационен радар Raytheon и AIS.

    С внедряването на системата Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) от 1995 г. подготовката на радиооператори за работа с новото радиооборудване по корабите стана задължително за корабоводителите и това обуслови изграждането в Университета на GMDSS-тренажор от типа  POSEIDON GMDSS/COG Simulator 4.01.

В този период до 2012 г. тренажорите в катедра КММ и Електрообзавеждане на кораба са в съответствие с учебните програми на катедрите, а специалната и допълнителна подготовка за механици и елмеханици се извършва във ВВМУ „Н. Вапцаров” и БМКЦ.

Развитие на учебно-тренажорната подготовка в МКЦ

С времето много правила от препоръчителната част „В” на Конвенцията STCW преминаха в задължителната част „А” и много програми от тренажорната подготовка на моряците претърпяха значителни изменения след Манилските поправки на Конвен-цията. Тренажорната подготовка стана съставна част от морското образование. Появиха се нови програми,  изискванията засегнаха както повишаване на нивото на традиционните курсове за подготовка и контрол за компетентността, така и обучение на морските лица за работа в екип на мостика и в машинно отделение, опазване на околната среда и сигурност на кораба. Практическата подготовка на специализирани тренажори за получаване на съответната правоспособност стана задължителна.

За да се отговори на повишените изисквания в тренажорната подготовка на морските лица през 2012 г. в ТУ-Варна бяха изградени многофункционален навигационен тренажорен комплекс „Корабен мостик” клас А според изискванията на DNV и симулатор „Машинно отделение” клас С, също според изискванията на DNV.
    Навигационният тренажор „Корабен мостик” включва: виртуален кораб, вирту-ално пристанище-Варна, радар ARPA, електронна карта Kelvin Hughes, GMDSS, ехолот, GPS Furuno, навигационни светлини, AIS-система Furuno, Echosounder Furuno, Ratheon, VDR Furuno, модул за контрол на работата на механизмите и системите за управление на кораба, бинокъл, компас, пеленгатор, инструкторска станция, модулатор на време, азимутално управление на кораб, динамично-позициониращ модул, модул за взаимодействие кораб-хеликоптер, модул за изпитване и оценка на знанията на обучаемите и видеонаблюдение на действията на обучаемите, реална апаратура GMDSS на Thrane and Thrane, Navicom, Icom.
    Подготовката на този тренажор може да се води както без визуално изобразяване на движението на кораба, така и с визуализация.

Тренажорът „Машинно отделение” дава възможност за обучение, отработване на навици и оценка на компетентността на бъдещите механици, носещи вахта в машинното отделение, включително и старшите механици. Тук обучаемите се запознават със системите и оборудването в МО, изучаване, анализ, контрол и управление на работата на системите, механизмите и оборудването, експлоатация и носене на вахта в нормални и аварийни режими, търсене и отстраняване на неизправ-ности по главните и спомагателни механизми, управление на корабната електростан-ция, баланс на мощностите, управление на ресурсите и работа в екип в машинното отделение.

Тренажорната подготовка в изградените тренажорни комплекси позволяват да се провеждат тренинги в обстановка, максимално приближена до реалната. Съчетаването на инженерната подготовка на морските специалисти в Университета със занятията в тренажорните центрове позволяват максимално да се използват всички положителни аспекти на различните подходи към образованието, когато теоретичните знания и практическите навици не влизат в противоречие, а взаимно се допълват помежду си.

Успешната работа на МКЦ се дължи на прилагането в обучението на прогре-сивни компютърни технологии и богатия практически опит и сплотеност в работата на екипа. Тук занятията се водят от хабилитирани преподаватели от Университета и от морски специалисти - капитани на кораби, главни механици и елмеханици с продължителен стаж по корабите.

МКЦ е сертифициран от ИА”МА” за провеждане на следните курсове за допълнителна и специална подготовка на морски лица:

-           Познания по опазване на околната среда

-           Оперативно използване на електронни карти и информационни системи;

-           Управление на екипа и ресурсите на мостика;

-           Управление  на ресурсите и работа в екип в машинно отделение;

-           Корабен радиооператор обща категория за СМСББ;

-           Офицер по сигурността на кораб;

-           Компетентност на морски лица изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба;

-           Подготовка на инструктори;

-           Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица;

-           Тренажорно обучение на капитани на влекачи  ASD;

-           Тренажорно обучение управление маневрите на кораба;

-           Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни механизми.

Морският Квалификационен Център работи в тясно взаимодействие с менинговите фирми и по тяхно искане регулярно провежда специализирана подготовка за под-държане квалификацията на техните кадри. Така по искане на фирма Zodiac Maritime Agencies Ltd беше организиран курс за вахтени капитани от региона на Югоизточна Европа, работещи във фирмата, на който бяха обсъдени въпроси за особеностите при маневрирането с техни кораби в някои пристанища на Далечния Изток, както и проиграване и анализ на аварии и предаварийни ситуации, които са се случили с корабите от фирмата.
Също по искане на фирма K.RIS – Бургас, на фирма VARNA PILOT STATION – Варна, фирма Carnival UK, P&O Cunard, и други бяха организирани курсове със същите цели.

МКЦ към ТУ-Варна участва активно в разработването на редица нормативни документи и национални стандарти, регламентиращи морската подготовка и опазването на околната среда.

По задание на Д”МА”- Варна с фирмите Varna Pilot Station, Портови флот 99" ЕООД, ККЗ "МТГ Делфин" АД, ДП”ПИ” в лицето на секция „Трафик и контрол на корабоплаването” и „Пристанище Варна” ЕАД в МКЦ беше разработен сценариен вариант за маневриране във Варненския канал на кораби с цел изработване на Правила на пристанището, които да гарантират безопасността на корабоплаването в този особен район.

МКЦ участва от името на ТУ-Варна в няколко международни  и национални фо-рума: ASIA MANING AND TRAINING – Manila 2012 , International Tug and Salvage conference – Barcelo na 2012, International Scientificapplied Conference “New Technologies in the Offshore Industry” – Варна, 2013 г.

Представянето на МКЦ в Международната изложба за отбранителна техника, антитероризъм и сигурност „Хемус 2014” в гр. Пловдив беше отличено с приза на Министъра на отбраната. В изложбата взеха участие с представяне на образци на своето производство в областта на военната промишленост водещи световни компании от САЩ, Германия, Франция, Швеция, Швейцария, Италия, Турция и България .

Морският Квалификационен Център към ТУ-Варна продължава планомерно да работи за модернизация на тренажорните комплекси, поддържането и усъвършенства-нето на образователните програми на най-високо ниво. В центъра са разработени и предстои да започне провеждането на:

- Подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW, главен механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW, втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW и втори механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW, съгласно Наредба №6 , чл. 37. т.1 буква Г; т. 2 буква Д и  т. 4/5 буква Д;

- Подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност старши помощник-капитан на кораб над 3000БТ и на  правоспособност старши помощник-капитан на кораб  от 500БТ до 3000БТ, съгласно Наредба №6, чл. 36, т.5, буква Д и чл. 36, т.6, буква Д ;

Експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000V;

Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз.
За да се затвори цикълът „морско образование и професионална квалификация” е наложително, и това има подкрепата на Ръководството на Университета, в МКЦ да се възстанови конвенционалната подготовка на командния и изпълнителския състав на кораба, включваща техники за лично оцеляване, противопожарна безопасност и борба с пожари, лична безопасност и социални отговорности, елементарна първа помощ. За тази цел е започната предварителната подготовка и проектиране на съответната учебно тренировъчна база. Тя ще включва в себе си ред тренажори за обучение по мерките за борба с пожарите на корабите, работа със спасителна лодка и сал, взаимодействие с хеликоптер и др.

Тренажорът ще отговаря и на изискванията за обучение на студентите в новоразкритата специалност в ТУ-Варна „Защита на населението при бедствия и аварии".

Създадената система на обучение в МКЦ като цяло отговаря на потребностите на морската индустрия, но появата на нови високотехнологични кораби и обновлението на националните и международни изисквания за квалификацията на плавсъстава формират нови изисквания към учебно-тренажорната подготовка на редовия и командния състав на моряците и това налага промени в спектъра на предлаганите в МКЦ програми и курсове за допълнителна и специална подготовка на морските лица. Затова  специалисти от центъра разработват в сътрудничество с фирма VSTEP и внедряват в Университета нови програмни продукти и хардуер за корабни уредби и корабоводене. Така през 2014 г. по оперативна програма „Развитие на конкурентността на българската икономика” започна изграждането на разширен трена-жорен комплекс за управление маневрите на кораба с помощта на ДП-системи, товарни операции на танкери и безопасност при работа с опасни товари, товаро-разтоварни операции в пристанищните терминали, управление на трафика на подходите към Черноморските и Дунавските пристанища. В близките дни предстои откриването това уникално и единствено в България учебно-тренажорно съоръжение. Да ни е честито!

Ръководител на МКЦ към ТУ-Варна

доц. д-р инж. М. Щерев

 MENU

Home
About us
Contacts
INFORMATION

Courses
Services
Certificates
News


Trainers
Video
Gallery
CONTACTS

Bulgaria, Varna 9000,
1 Studentska str.
GSM: (+359) 899 912 516;
mqc@tu-varna.bg
VIRTUAL TOUR2022, All rights reserved. Terms / Privacy Policy