MQC - TU Maritime Qualification centre

(+359) 52 383 264, (+359) 899 912 516; (+359) 878335312  mqc@tu-varna.bg
Bulgaria, Varna, 9000, 1 Studentska str.
От началото на юни в Морския Квалификационен Център започват курсове за обучение на Корабни електроинженери

Безопасността на корабоплаването, наред с другите фактори, в голяма степен зависи от надеждната работа на корабното електрооборудване и автоматика.
Електрооборудването и средствата за автоматика на съвременния кораб се отличава с голяма енергонаситеност и високо ниво на автоматизация на базата на съвременните компютърни технологии. Практически всички системи за управление на съвременните корабни електроенергетични, товарни и навигационни комплекси са интегрирани в единна общокорабна система за автоматизация със система за програмиране на режимите на експлоатация, съответните методики и способи за техническа експлоатация, диагностика за неизправности и регулиране. Всичкото това многообразие и сложност на задачите обуславят необходимостта от високо ниво на подготовка и ерудиция на корабните механици и електромеханици.

Вече се отчете допуснатото преди години отмиране на специалността Корабен електромеханик. Възлагането на задълженията за експлоатация и поддържане корабното електрооборудване на механиците се оказа недостатъчно ефективно, а в някои случаи и причина за аварии.

Към настоящия момент в световното корабоплаване търсенето на инженери - Корабни електромеханици е повишено и е с перспектива за работа в корабните компании и с добро заплащане.

Поради недостатъчността на обучаваните корабни електроинженери в учебните заведения в страната изпълнителна агенция ”Морска администрация”, в съответствие и изисквания на Международната морска организация, разреши подготовката на такива в курс за допълващо обучение, изисквано съгласно чл.37, точка 7, буква "г" на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България.

Курсът е предназначен за теоретично и практическо обучение на лица завършили висше образование, степен „Магистър” или „Бакалавър”, специалност „Електротехника", „Електроенергетика и електрообзавеждане", със специализациите „Енерготехнологии", „Електромеханика", „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност", „Електрически централи" и „Електрически мрежи", „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността по отрасли" или средно образование, с трета степен на професионална квалификация по специалност „Електрообзавеждане на кораба", както и за лица, притежаващи свидетелство за правоспособност "Корабен електромеханик на кораб с обща генераторна мощност до 750 кVA" или "Корабен електромеханик на кораб с мощност на КСУ до 750 кW". Този курс е предназначен да допълни знанията и практическите умения на кандидатите за придобиване на правоспособност „Корабен електромеханик", така, че да бъдат достигнати минималните изисквания заложени в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците и ИМО моделен курс 7.08.

От началото на м. юни в Морския квалификационен център на Технически университет – Варна започват курсове за обучение за Корабни електроинженери при условията, както са посочени по-горе. Лекциите и упражненията ще се водят от преподаватели от катедрите „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Корабни машини и механизми” и действащи корабни механици и електромеханици с богат практически опит.


На желаещите да придобият съответната квалификация ДОБРЕ ДОШЛИ!

доц. д-р инж. М. Щерев

Ръководител на МКЦ към ТУ-ВарнаMENU

Home
About us
Contacts
INFORMATION

Courses
Services
Certificates
News


Trainers
Video
Gallery
CONTACTS

Bulgaria, Varna 9000,
1 Studentska str.
GSM: (+359) 899 912 516;
mqc@tu-varna.bg
VIRTUAL TOUR2022, All rights reserved. Terms / Privacy Policy